Naziv kompanije:
AK Tasić d.o.o.
Sedište kompanije:
Franje Kluza 42
RS-24000 Subotica
Pravna forma:
Telefon:
+381(0) 24 415 05 00
Fax:
+381(0) 24 415 05 05
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
Banka:
Bankovni kod:
Broj računa:
IBAN: